Generalforsamling - Blistrup Medborgerhus

Search
Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling

i Blistrup Medborgerhus
Torsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00.

Generalforsamlingen indledtes med spisning med deltagelse af 42 medlemmer og til spisningen kom deltagelsen op på 48 medlemmer (incl. bestyrelsen).

Referat


I følge vedtægterne af 23.02.2009 revd. 11.02.2016.

1.Valg af dirigent
Valget faldt – igen i år – på Per Roswall .

2.Valg af 2 stemmetællere:
Leon Hougaard Jensen og Leon blev valgt.

3.Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.Medborgerforeningen kan ser tilbage på 2016 med tilfredshed. Vi har formået at holde medlemstallet på samme niveau som i 2015.
Der har været et lille fald i indtjeningen på udlejningen til private fester og til foreningsleje. Der har været nogle færre udlejninger til private. Og der har været en prisjustering hos en af vore faste lejere. Det er andet år i træk der er nedgang i udlejning til private fester.
Aktivitetsudvalgets arrangementer har overordnet set været rigtig gode.

Et tilbagevendene problem, eller opgave om man vil, er vores opvaskemaskine i køkkenet. Bestyrelsen har beslutet at indkøbe en ny hættemaskine. Det blev også besluttet at kontakte kommunen om der kunne opnås en aftale om medfinansiering af opvaskemaskinen. Resultatet af forhadlingerne blev at kommune indkøber opvaskemaskinen og vi indbetaler beløbet til kommunen. Derudover installerer kommunen et blødgøringsanlæg på den nye opvaskemaskine. Levering er aftalt til uge 9, dvs  næste uge. Samlet udgift for medborgerforeningen bliver godt 30.000,-

For nogle år siden udskiftede vi alle bordrene. Vi oplever at der er et stort slid på bordrene i forbindelse hånteringen af dem. Det går specielt ud over hjørnerne som ikke kan holde. Frits har fast arbejde med at lime kantlister på. Men det er måske på tide at se på nye bordre og en anden måde at håndtere bordrene på. Men det må den nye bestyrelse se på når der skal priorirteres opgaver for det kommende år.

Hen over sommeren har kommune lagt ny asfalt på vores parkerigsplads. I den forbindelse havde vi ønske om at udvide parkeringspladsen og evt flytte udkørslen til den sydlige ende af parkeringspladsen for at give bedre oversigtsforhold ved udkørsel på Helsingevej. Men der var ikke tid (eller miler) til dette i kommunen. Det skal lige nævnes at vi ikke var orienteret om hvornår asfaltarbejdet skule udføres.

I september har vi indkøbt nye stolesæder. Der var mange stolesæder som var meget snavsede og rengøring var ikke en mulighed. Derfor har vi udskiftet ca. halvden af stolesæderne. Vi har stadig et lager og vil udskifte løbende når der er behov herfor.

Efter aftale med kommunen har bestyrelsen beskåret beplantningen og fældet nogle træer langs sydsiden af Medborgerhust. Det har giver meget mere lys ind i vores lokaler.

For at gøre mere reklame for Medborgerhuset og de arangementer der er i huset har vi opsat nye bannere på det sted hvor Banko tidliger havde deres skilt ud ved Helsingevej. Banko har fremover et banner samme sted. SuperBrugsen har sponseret disse bannere. Stor tak til SuperBrugsen.

Aktivitetsudvalget, har i år med Eva i spidsen, arrangeret forskellige aktiviteter i Medborgerhuset. Aktivitetsudvalget har følgende medlemmer: Eva Rühmann, Annelise Grevelund, Lone Mørch,  Henning Nielsen og Tonny Jørgensen. Er der en blandt deltagerne i generalforsamlingen nogen som kunne tænke sig at give en hånd med i aktivitetsudvalget er du meget velkommen til at kontakte et af medlemmerne.
I sæsonen 2016 / 2017 er der afholdt 5 arrangementer med flot tilslutning.
I første kvartal af 2016 er der afholdt 3 arangementer, spiseaften med gule ærter, Syrisk aften med foredrag af Nasser Khader og til sidst stop tyven med deltagelse af vores lokale låsesmed, Hillerød politi og Tryg Forsikring. Til de 2 første arangermenter var der udsolgt.

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Frits Johansen fremlagde regnskabet med enkelte kommentarer - og det blev godkendt.

- Regnskabet endte op med et underskud på 7500,- kr,, hvilket også var budgetteret.

Der var spørgsmål fra et medlem omkring betaling af husleje til kommune, samt fordeling af vedligeholdelsespligt.

5.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse.
  Frits fremlagde budgetforlaget – og det blev godkendt.
  Budgettet er lagt forsigtigt an – og budgetterer med et underskud på omkring 6000, - kr.


6.Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  Kontigentet er uændret på 100 kr. for medlemmer og 200 kr. for foreninger.


7.Behandling af indkomne forslag:
 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev besluttet:

    Nuværende tekst: § 4 stk. 6 pkt. 9b "1 bestyrelsessuppleant fra aktivitetsudvalget" ændres til:     "2 bestyrelsessuppleanter fra aktivitetsudvalget".            8.Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  9.3 medlemmer (for 2 år) i lige år og 2 medlemmer (for 2 år) i ulige år. (Bo Andersen og Frits        Johansen)
 
   BoAndersen og Frits Johansen blev genvalgt
  1.2 medlemmer fra aktivitetsudvalget (for 1 år) (Eva Rühmann og Henning W. Nielsen).    Eva Rühmann og Henning W.Nielsen blev genvalgt.

9.Valg af suppleanter (for 1 år):
10.2 bestyrelsessuppleanter (Tonny Jørgensen og Réne Mouritzen)

 Tonny Jørgensen og René Mouritzen blev genvalgt
  .1 bestyrelsessuppleant fra aktivitetsudvalget. (AnneliseGrevelund)

   Efter vedtægtsændringen kunne der vælges to - Annelise Grevelund og Lone Mørk blev valgt.

10.Valg af 1 revisor (for 2 år) (Leon).
  Leon Hougaard Jensen blev genvalgt


11.Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) (Carsten).
    Niels Gade blev valgt.    

12.Eventuelt.
•Der blev spurgt til bestyrelsens beslutning om at tegne en ”Bestyrelsesansvarsforsikring”.
Den er blevet tegnet af bestyrelsen for ”at være på den sikre side” ifm. evt. underslæb.
Efter tre år kan det tages op til revision, om der fortsat skal tegnes en forsikring.
•Påmindelse fra medlem om at betegne bestyrelsesmedllemer med fulde navne
blev taget til efterretning!
•Frank Samuelsen fortalte om Medborgerhusets nye tiltag med en musikcafé søndage
eftermiddage kl. 14 – 16 ca. én gang månedligt.
Det blev meget positivt modtaget af forsamlingen.
Der kom forslag, om at musikcaféen kunne udvides til kor og folkedans
•Ønske fra medlem om at få shinet salen op med fx nye lamper og skabe blev drøftet.                           Det er problematisk og røre ved installationer i loftet for at få opsat nye lamper– er forsøgt, men var en bekostelig affære, som blev taget af bordet af kommunen under en spareøvelse.,
•Forslag om at få lokale kunstnere til at udstille.

Skal overvejes, men det er forbundet ed en del risiko at udstille et sted som Medborgerhuset.med så mange brugere …

  Referant: Eva Rühmann .


Medborgerforeningen i Blistrup. Stiftet 1978
Bo Andersen Tornebakken 11, 3230 Græsted Tlf. 4871 6143, 3066 9051, E-mail: ka.ba@mail.tele.dk 
Blistrup Medborgerhus,Helsingevej 64 F, 3230 Græsted . Tlf. 30 66 90 51
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu