Blistrup Medborgerhus
Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

Medborgerforeningen i Blistrup
Stiftet 1978

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Medborgerforeningen i Blistrup
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Blistrup Medborgerhus Helsingevej 64F, Blistrup, Gribskov
Kommune.

§ 2. Formål
Stk.1 Foreningens formål er:
1. Drift af Blistrup Medborgerhus med udlejning af lokaler til fest, møder underholdning
m.v.
2. Fremme kulturelle aktiviteter i lokalområdet.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1 Enhver person, forening eller virksomhed der tilslutter sig foreningens formål, kan blive
medlem af foreningen.
Stk. 2. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves
forud for hvert regnskabsår.
Stk.3. Et medlem som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger som gyldigt er vedtaget af
generalforsamlingen kan af mindst 2/3 af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal
begrundes skriftligt og godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, men er gældende
indtil generalforsamlingen eventuelt omgør bestyrelsens beslutning.
Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kasseren med virkning fra udgangen af et
regnskabsår.
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne med angivelse af
dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 2 uger før generalforsamlingen er mødeog
stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forandringer af disse vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Ved
personvalg gælder reglerne om simpelt flertal.
Stk. 4. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte
medlemmer.
Stk. 5. Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåderne,
medmindre at dette strider imod disse love.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. 3 medlemmer (for 2 år) i lige år og 2 medlemmer (for 2 år) i ulige år.
b. 2 medlemmer fra aktivitetsudvalget (for 1 år)
9. Valg af suppleanter (for 1 år):
a. 2 bestyrelsessuppleanter
b. 1 bestyrelsessuppleant fra aktivitetsudvalget.
10. Valg af 2 revisorer (der vælge 1 i lige år og 1 i ulige år)
11. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
12. Eventuelt
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, og skal indkaldes, når et
flertal i bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. I sidstnævnte 2
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at opfordringen hertil, ledsaget af den
til behandling ønskede dagsorden, er formanden i hænde.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 3 uger ved brev eller mail til
medlemmerne.
§ 6. Bestyrelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer bestående af
formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en 2-årig periode. De 2 medlemmer fra aktivitetsudvalget vælges dog for
en 1-årig periode
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden
eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelses forhandlinger føres en protokol.
Stk. 4. Senest 3 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af
og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.


§ 7. Udvalg
Stk.1. Bestyrelsen skal nedsætte et aktivitetsudvalg bestående af 3 til 7 medlemmer.
Aktivitetsudvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer. Aktivitetsudvalgets regnskab
indgår som del af medborgerforeningens regnskab. Aktivitetsudvalget vælger formand og kasserer
før det konstituerende møde i bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retnings linier for aktivitetsudvalgets arbejde og økonomiske ramme.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
§ 8. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab og budget.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revision finder sted 1
gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisorerne
ønsker det.
§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent
samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og
netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen. Bestyrelsen skal til alle tider, sørge for at der er tegnet en gyldig
bestyrelsesansvars og underslæbs forsikring.
§ 10 Foreningens opløsning
Stk. 1. Beslutning om Medborgerforeningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer herfor. Opnår et sådant flertal, på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes
til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overgå til velgørende formål i lokalområdet.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
Simpelt flertal hertil er afgørende.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11.02.2016
§ 4, stk. 6, pkt. 9 rettet på generalforsamlingen den 21.02.2017
Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64 F, Blistrup, 3230 Græsted. Tlf 30 66 90 51
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu